RSS

แบบทดสอบ เรื่องการสร้าง Blogger

1. ก่อนที่เราจะสร้าง Blogger ได้นั้นเราตั้งทำอะไรเป็นอันดับแรก

สมัคร Gmail
ตกแต่ง Blogger
เผยแพร่ผลงาน
สร้าง Blogger
2. เทมเพลต (Template) หมายถึงข้อใด
ไฟล์ภาพขนาดใหญ่
ไฟล์เสียงที่เล่นต่อเนื่องเมื่อเปิดใช้งานเว็บไซต์
ไฟล์ที่ใช้ประกอบกับหน้าเว็บไซต์หลายๆ หน้า
ไฟล์เสียงที่มีคุณภาพ

3. Gadget แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท

4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในประเภทของ Gadget
Web gadgets
Sidebar gadgets
SideShow gadgets
Up gadgets

5. เครื่องมือการออกแบบใน Blogger มีหน้าที่
ใช้ในการกำหนดสีตัวอักษรในบล็อก
ใช้ในการกำหนดความกว้างของบล็อก
ออกแบบพื้นหลังในบล็อก
ถูกทุกข้อ

6. ถ้าต้องการเขียนบทความในบล็อก ต้องเข้าไปในแถบเครื่องมือใด
รูปแบบ
บทความ
หน้าเว็บ
รูปแบบ

7. ถ้าต้องการเพิ่ม Gadget ต้องเข้าไปในแถบเครื่องมือใด
แม่แบบ
รูปแบบ
การตั้งค่า
หน้าเว็บ

8. ข้อใดเกี่ยวข้องกับ Picasa Web Albums
รูปภาพ
วีดีโอ
เสียง
เว็บไซต์

9. ถ้าต้องการเพิ่มช่องค้นหาในบล็อก ควรใช้ Gadget แบบใด
Gadget ข้อความ
Gadget HTML/จาวาสคริปต์
Gadget ช่องค้นหา
Gadget แบบสำรวจ

10. ถ้าต้องการเพิ่มเมนูสารบัญในบล็อก ควรใช้ Gadget แบบใด
Gadget คลังบทความของบล็อก
Gadget ส่วนหัวของหน้า
Gadget ป้ายกำกับ
Gadget Newsreel

ผลคะแนน =


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

แบบทดสอบ เรื่องการสืบค้นข้อมูล

1. การสืบค้นหารูปภาพนก ที่มีชนิดของไฟล์ GIF ควรระบุคำสำคัญตรงกับข้อใดจึงจะได้รูปภาพ

bird.gif
bird+gif
bird gif
ถูกทุกข้อ

2. ชนิดของไฟล์รูปภาพในข้อใดที่ความละเอียดของรูปภาพต่ำที่สุด
.bmp
.gif
.jpg
.tiff

3. ชนิดของไฟล์ในข้อใด สามารถทำเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ หรือที่รู้จักกันว่า Animation
.bmp
.gif
.jpg
.tiff

4. ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ "การเลี้ยงวัว" ควรใช้คำค้้นหาใด
สัตว์เลี้ยง
วัว
ปศุสัตว์
เกษตรกร

5. Home Page คืออะไร
หน้าแรกของเว็บไซต์
ส่วนที่บอกรายละเอียดของเว็บไซต์
เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์
ถูกทุกข้อ

6. Web Page มีความหมายตรงกับข้อใด
หน้าแรกของเว็บไซต์
ส่วนที่บอกรายละเอียดของเว็บไซต์
เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์
แหล่งเก็บเว็บเพจหลาย ๆ หน้า

7. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการวินโดว์ ได้แก่โปรแกรมใด
Internet Explorer
Netscape Navigator
Mozilla Firefox
Plawan

8. เว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาที่คนนิยมใช้มากที่สุดคือเว็บใด
MSN Search
AOL Search
Yahoo Search
Google

9. ที่อยู่ของเว็บเพจนั้นเรียกว่าอะไร
address
URL
Domain name
Site

10. KEY WORD มีความหมายตรงกับข้อใด
กุญแจในการแก้ไขปัญหา
คำสำคัญในการสืบค้นข้อมูล
คำ หรือข้อความที่ใช้ในเว็บไซต์
ข้อความที่พบในการสืบค้นข้อมูล

ผลคะแนน =

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

แบบทดสอบ เรื่องรู้จักกับโครงงาน

1. ข้อใดไม่ใช่ทักษะที่เกิดจากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ทักษะการแสวงหาความรู้
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสารถ่ายทอดความคิด
ทักษะการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท
6 ประเภท

3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด
โครงงานทดลองทฤษฎี
โครงงานประยุกต์ใช้งาน
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

4. โครงการจัดระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
โครงงานทดลองทฤษฎี
โครงงานประยุกต์ใช้งาน
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

5. โครงงานพัฒนาเครื่องมือหมายถึงข้อใด
การพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน
การส่งเสริมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การใช้คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์ต่างๆ

6. โครงงานใดจัดอยู่ในโครงงานประเภททดลองทฤษฎี
โครงงานหุ่นยนต์จำลองเก็บขยะ
โครงงานประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว
โครงงานพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำ
โครงงานผลิตสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย

7. โครงงานพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานทดลองทฤษฎี
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

8. โครงงานพัฒนาโปรแกรมเกม จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานทดลองทฤษฎี
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

9. ข้อใดเป็นลักษณะโครงงานที่ดี
ดำเนินการตามแผน แต่เสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน
ไม่เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

10. จุดมุ่งหมายของการจัดทำเค้าโครงของโครงงานคืออะไร
เพื่อให้สามารถทดสอบและแก้ไขโครงงานได้
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานในอนาคต
เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อครูที่ปรึกษาในการขอคำแนะนำ
เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการประเมินผลโครงงาน

11. หัวข้อใดไม่จำเป็นต้องอยู่ในเค้าโครงของโครงงาน
ชื่อโครงงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน
แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
การอภิปรายและข้อเสนอแนะ

12. สิ่งที่มุ่งหวังไว้หลังจากการทำโครงงานต้องระบุไว้ในหัวข้อใด
วัตถุประสงค์
วิธีดำเนินงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13. วิธีดำเนินงาน ต้องกล่าวถึงอะไร
งบประมาณที่ต้องใช้
ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น
แหล่งเอกสารอ้างอิง
กิจกรรมดำเนินการ

14. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงาน
การลงมือทำโครงงาน
การเขียนรายงานโครงงาน
การนำเสนอและแสดงโครงงาน
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

15. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการประเมินผลโครงงาน
เพื่อวัดคุณภาพของโครงงานว่ามีคุณภาพเพียงใด
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบรายละเอียดของโครงงาน
เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในการทำโครงงานต่อไป
เพื่อส่งเสริมให้การทำโครงงานได้รับความนิยมมากขึ้น

ผลคะแนน =

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล

โครงงานที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
      1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน
      2. เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้
      3. สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
      4. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่าง
      ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และต้องมีคุณลักษณะที่ดีตามที่กล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำโครงงาน ซึ่งผู้จัดทำอาจต้องหลีกเลี่ยง โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทางลบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การประเมินผลโครงงาน
      การประเมินผลโครงงานเป็นการวัดคุณภาพของผลงานว่ามีคุณภาพเพียงใด โดยอาศัยเกณฑ์ ดังรูปด้านล่าง ทั้งนี้ นักเรียนควรทราบเกณฑ์สำหรับการประเมินผล เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

การสร้างวีดีโอ

      วีดีโอที่นำมาใส่ใน Blogger เป็นการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ในบล็อกของเราน่าสนใจ และช่วยให้บล็อกมีชีวิตชีวาและเข้าใจง่ายขึ้น

ขั้นตอนการสร้างวีดีโอจาก YouTube
      ขั้นตอนการฝากวีดีโอไว้กับ YouTube
      1. ไปที่ www.youtube.com แล้วเลือก Create Account ที่มุมขวาบนหรือที่หน้าแรก ซึ่งในกรณีที่เรา Login อยู่ในเว็บบล็อกของเรานั้น ก็สามารถใช้บริการของ YouTube ด้วย Account เดิมโดยไม่ต้องสมัครใหม่ วิธีการทำได้โดย
             1.1 คลิกที่ สร้างบัญชี หรือลงชื่อเข้าใช้งานหากยังไม่ได้เข้าระบบอีเมล์ของ G-mail


      เมื่อเข้าระบบ G-mail แล้ว จะพบหน้าจอดังรูป ให้คลิกปุ่ม อัปโหลด

            1.2 กรอกข้อมูลสำหรับการสร้างบัญชี โดยใช้ username ของ Gmail ของเราเอง

            1.3 ระบบจะแจ้งความเป็นส่วนตัวและการใช้งานร่วมกันของ YouTube 


            1.4 จะพบหน้าจอดังรูป
จากนั้นเราก็สามารถทำการเพิ่ม Video ได้ตามที่เราต้องการ

      2. การฝาก YouTube มีเงื่อนไขสำคัญๆ ดังนี้
          - ความยาวของวีดีโอไม่เกิน 10 นาที
          - ควรเป็นวีดีโอที่ไม่กระทบต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ศีลธรรมอันดีงามของสังคม

      3. การ upload วีดีโอขึ้นไปที่เมนู upload (ที่มุมขวาบน) แล้วทำการเลือกไฟล์วีดีโอจากเครื่องของเรา และรอจนการ upload เสร็จสิ้น
         3.1 คลิกที่ปุ่ม อัปโหลด

         3.2 คลิกที่ปุ่ม อัปโหลดวิดีโอ และเลือกไฟล์ Video ที่ต้องการ
ระบบจะทำการ อัปโหลด ไฟล์วิดีโอ ของเราดังรูป

         3.4 เมื่อ Upload ได้ 100% แล้ว ให้กำหนดรายละเอียดของวิดีโอ

         3.5 คัดลอกเพื่อนำไปใส่ใน เว็บบล็อกของเรา ดังรูป

      4. เมื่ออัปโหลด เสร็จสิ้นแล้วคลิกที่ข้อความ จะพบ HTML code ให้คัดลอก code เหล่านั้นมาแปะในส่วนที่เราต้องการ

ตัวอย่างวีดีโอ Code จาก YouTube ทีนำมาใส่ใน Bloggerขอบคุณภาพและข้อความจาก

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

การใส่รูปภาพในบทความบน Blogger

      รูปภาพที่ upload ขึ้นไปขณะที่เขียนบทความ หรืออาจจะเขียนบทความไปแล้ว รูปเหล่านั้นไปอยู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา นอกจากนี้เราสามารถแทรกรูปภาพได้ด้วย Picasa Web Albums
      Picasa Web Albums คือวิธีที่เร็วและง่ายในการส่งรูปภาพของคุณขึ้นออนไลน์เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใช้งานร่วมกันกับผู้อื่นได้โดยใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ Picasa ในการอัปโหลดอัลบั้มรูปภาพคุณภาพสูงทั้งอัลบั้มด้วยการคลิกปุ่ม "Web Album" ของซอฟต์แวร์เพียงปุ่มเดียว หรือใช้เว็บเบราว์เซอร์ปกติในการเพิ่มรูปภาพได้แต่ละบัญชีจะได้รับที่เก็บข้อมูลฟรี 1GB (และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) ซึ่งเพียงพอสำหรับการโพสต์และแชร์รูปภาพความละเอียดมาตรฐานได้ถึงประมาณ 4,000 รูป นอกจากนี้ ยังสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยได้คุณภาพสูงเท่ากับคุณภาพที่ใช้พิมพ์


Picasa Web Albums
      การใช้บริการ Picasa Web Albums สามารถเข้าใช้ได้ทันทีหากมีบัญชีผู้ใช้กับ Google อยู่แล้ว เช่นมีบัญชีผู้ใช้ Gmail หรือ Blogger อยู่แล้วก็สามารถ Log in เข้าใช้ได้เลย
      Picasa จะให้พื้นที่ เพียง 1 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ นี่เป็นเหตุผลที่บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณภาพรูปหรือขนาดของรูปบน Blogger จึงลดลง กล่าวคือระบบของ Picasa จะทำการลดขนาดของรูปที่เรา Upload ผ่าน Blogger ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่

การจัดการรูปภาพใน Blogger
   การจัดการภาพใน Picasa Web Albums ทำได้ 2 วิธีคือ
      1. ใช้ Software ที่พัฒนาขึ้นมาจัดการ Picasa Web Albums โดยเฉพาะ
      สามารถเข้าไปดาวน์โหลด Picasa ได้ที่ http://picasa.google.com/
     
      2. เข้าไปจัดการที่เว็บไซต์ Picasa Web Albums โดยตรง โดยไปที่ http://picasaweb.google.com และ Log in โดยใช้ชื่อบัญชีเดียวกับ Blogger
      สามารถเข้าไป Unload ภาพได้โดยตรงกับ Picasa แล้วเรียกมาใช้บน blogger ได้โดยใช้ตัวเลือก อัปโหลด
      ถ้าต้องการรูปภาพบน Blogger ที่ได้อัปโหลดขึ้นไปแล้วก็คลิกที่อัลบั้มที่ต้องการแล้วเข้าไปจัดการภาพได้เช่นกัน

สรุป
      เรื่องนี้แนะนำให้นักเรียนรู้จักการเชื่อมโยงระหว่าง Blogger และ Picasa Web Albums เบื้องต้น ซึ่งเป็นบริการในเครือข่าย Google เหมือนกัน และจะทำให้นักเรียนเข้าใจการจัดการเกี่ยวกับภาพบน Blogger ได้ดีขึ้น

ขอบคุณภาพและข้อความจาก http://www.kruwandee.com/

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

นับจำนวนคนเยี่ยมชมด้วย Flagcounter

      บริการนับสถิติคนเยี่ยมชมที่ช่วยให้เราทราบว่าบล็อกของเรามีผู้เยี่ยมชมทั้งในและต่างประเทศมากหรือน้อย จาก Flagcounterวิธีติดตั้ง
      1. ไปที่ http://www.flagcounter.com/index.html
      2. ตั้งค่าต่างๆ ตามความต้องการแล้วกด GET YOUR FLAG COUNTER ดังรูป


      จะพบหน้าจอ ให้พิมพ์อีเมล์ของเราแล้วกด Continue

      3. คัดลอก HTML โค้ด ที่ FLAG COUNTER ได้สร้างให้ในขั้นที่ 2

      4. กลับมาที่บล็อกของเรา ไปที่แผงควบคุม >> รูปแบบ >> องค์ประกอบหน้า >> เพิ่ม Gadget ชนิด HTML/ จาวาสคริปต์

      5. วางโค้ดที่คัดลอกมาจากขั้นที่ 3 แล้วบันทึก ลักษณะที่ได้ดังรูป

ขอบคุณภาพและข้อความจาก  http://www.kruwandee.com/

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

กระดานสนทนา